اطلاعات دوره هاي آموزشي هنرجويان

ma_BB_1.jpg

اطلاعات لازم براي هنرجويان

انجمن خوشنويسان بزرگترين مركز آموزش هنري است كه بيش از پنجاه سال سابقه فعاليت در امر آموزش خوشنويسي دارد. در حال حاضر كل مخارج اين مؤسسة بزرگ خوشنويسي از طريق شهريه ثبت نام هنرجويان تأمين مي گردد. با توجه به اينكه كلية درآمدهاي آن صرف هزينه هاي جاري از قبيل اجاره ساختمان ها و حقوق كارمندان و مدرسين ، آب و برق ...  مي شود مي توان گفت انجمن خوشنويسان مؤسسة فرهنگي عام المنفعه اي است كه هيچگونه سهامداري ندارد.

كلاسهاي انجمن خوشنويسان مشتمل بر كلاسهاي خوشنويسي ( خطوط نستعليق ، نسخ ، ثلث ، شكسته نستعليق ) ، خط تحريري ، تذهيب و قطعه بندي است. كلاسهاي خوشنويسي در 5 مقطع برگزار مي گردد.

دوره هاي آموزشي : 

  ب  ) متوسط  دورة الف ) دورة مبتدي ( مقدماتي )

 ج  )  دورة خوش هـ  ) دورة ممتاز د   )  دورة عالي

الف ) دورة مبتدي :  اولين مقطع خوشنويسي است كه در اين دوره نحوة بدست گرفتن قلم ، شناخت اولية كاغذ و لوازم خوشنويسي ، اجراي بعضي از حروف و كلمات ساده و شناخت كرسي اوليه به هنرجويان آموزش داده تا پس از اتمام اين دوره هنرجويان ، توان اجراي يك سطر ساده در حد اين دوره را داشته باشند.

ب ) دورة متوسط :  در اين دوره هنرجويان علاوه بر يادگيري اجراي دقيق تر حروف ساده و كلمات و كشيده ها در ادامه آن با اجراي يك بخش ديگر از اتصالات و دو حرفي ها و   شيوه ها آشنا مي گردند كه با اتمام اين مرحله از عهدة اجراي سطرهايي با كلمات مشكل تر از دوره مبتدي بر مي آيند. 

ج ) دورة خوش : در دورة خوش مفردات و دو حرفي ها را در سطح بالاتر و تعدادي از چند حرفي ها و نحوة تركيب يك بيت ( دو مصرع زير هم ) با قلم مشقي و كتابت آموزش داده مي شود و هنرجويان مي بايست اجراي كلمات و سطر را در سطح بالاتري نسبت به دورة متوسط فرا گيرند تا موفق به گذراندن امتحان در اين دوره گردند.

د ) دورة عالي: پس از قبول شدن در دورة خوش طبق برنامه هاي آموزشي پيش بيني شده در پايان دوره ، هنرجو مي بايست سه امتحان  :   1 ) چليپا ( چهار سطر مورّب ) 2 ) كتابت     ( صفحه اي با قلم ريز ) 3 ) خط دوم ( يكي از خطوط نسخ ، ثلث ، شكسته ) را گذرانده و پس از قبول شدن در سه امتحان فوق قبول شدة دورة عالي محسوب مي گردد.

براي خط دوم خطوط نسخ ـ ثلث يا شكسته نستعليق پيش بيني گرديده است كه كاملاً انتخاب هر يك از آنها بستگي به علاقه شخصي هنرجو دارد.

كساني كه توان لازم براي پيگيري هر سه دوره ياد شده فوق ( يعني چليپا ـ كتابت و خط دوم ) را در طول يك ترم تحصيلي دارند ، مي توانند حتي با راهنمائي استاد خود خط دوم را انتخاب نموده و از كلاسها استفاده نمايند و چنانچه هنرجويان بلحاظ صرف وقت يا هر دليل ديگر امكان پيگيري دو خط بطور همزمان را نداشته باشند ، مي توانند پس از گذراندن يكي از موارد فوق و موفقيت در امتحان به يادگيري خط بعدي در ترم آينده مبادرت نمايند.

هـ ) دورة ممتاز : در خصوص دورة ممتاز هنرجوياني كه در هر يك از امتحانات دورة عالي قبول شده باشند مي توانند بجهت آمادگي در امتحان دورة ممتاز ، در كلاسهاي انجمن ثبت نام نمايند. بطور مثال اگر كسي نستعليق عالي را قبول شده باشد ، مي تواند جهت آمادگي براي امتحان نستعليق ممتاز در كلاسها ثبت نام نمايد و چنانچه در نستعليق عالي مردود شده باشد ولي كتابت يا خط دوم را قبول شده باشد ، مي تواند خطوط قبولي را  در دورة ممتاز و نستعليق عالي را مجدداً امتحان دهد.

هنرجوي دورة ممتاز مي بايست از عهدة اجراي كلمات و همچنين سطربندي به خوبي برآيد. در اين دوره ، هنرجو بايد علاوه بر شناخت بالائي از طراحي حروف و اجراي آن ، به نسبتها و فضاها ، رواني دست ، قلم گذاري صحيح ، رعايت اصول صحيح تركيب تسلّط كافي داشته باشد.

پس از قبول شدن هنرجويان در هر دوره با مراجعه به بخش آموزش مي توانند تقاضاي صدور گواهينامة مربوط به آن دوره را نمايند كه با ارائه فيش بانكي براي حق الصدور گواهينامه و عكس و دريافت رسيد پس از طي مراحل اداري گواهينامه مربوطه تسليم متقاضي خواهد گرديد.

توضيحاتي در مورد ارزش مدارك انجمن خوشنويسان ايران : 

مدرك انجمن خوشنويسان ايران از نظر سازمان استخدام كشوري مورد تأييد بوده و در صورت تقاضاي دارندة مدرك ممتاز، آثار متقاضي در شوراي عالي ارزشيابي هنري، مورد بررسي قرار مي گيرد و از معادل مدرك ليسانس تا دكترا، به سازمان ذيربط ابلاغ مي گردد.

shafiq02a.jpg

 

/ 1 نظر / 1503 بازدید
ياقوتی

سلام آقای ياقوتی آيا شماهم خطاط هستید.